За фирмата About

"АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО" ЕООД е създадено през 2004 г. с предмет на дейност: архитектурно и строително проектиране, интериорен и мебелен дизайн, градоустройство, паркова архитектура и строителен мениджмънт. Приоритет в дейността са обекти с промишлено предназначение, но също така се разработват жилищни сгради, обществени сгради, градоустройствени проекти за жилищни нужди, индустриални зони, проекти по международни програми и други.


В практиката си фирмата изпълнява цялостен мениджмънт на проектантската дейност

 • проучване и избор на терен
 • изваждане на разрешителни
 • проектиране
 • съгласуване на проекти
 • авторски надзор
 • съдействие при оформянето на документи за въвеждане в експлоатация

Материалното осигуряване на дейността включва пълна компютъризация, разпечатваща и копирна техника, лицензен софтуер, транспортни средства и други. Към установената практика, следва да се отбележи, използването на интернет комуникация за обмен на данни с чуждестранни проектантски бюра, както и владеене на основните западни езици - английски, френски и немски от специалисти във фирмата. Бюрото разполага и непрекъснато допълва информационен фонд за нови материали, строителни технологии и системи в строителството.

Добра атестация за дейността на фирмата са реализираните проекти за редица чужди инвеститори и частни лица.


"ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO" EOOD was established in 2004 with scope of activity: architectural and construction design, interior and furniture design, urban planning, landscape architecture and construction management. With priority in activity are sites for industrial uses, but also developing of residential buildings, public buildings, urban planning projects for residential needs, industrial zones, projects for international programs, and more.


In its practice, the company implements a comprehensive management of design work

 • research and selection of location
 • issuing of permits
 • design
 • coordination of projects
 • author supervision
 • assistance in the preparing of documents for commissioning

Material provision of the activity includes full automation, printing and copying equipment, licensed software, vehicles and others. To the established practice, it should be noted the use of internet communication for data exchange with foreign design offices, as well as proficiency of the basic western languages - English, French and German from the specialists in the company. The bureau has and constantly complements information fund with new materials, construction technologies and systems in construction.

Good attestation of the company’s activities is implemented projects for many foreign investors and individuals.


» архивНовини » archiveNews

Проекти Projects

Карта на проектите Projects map

Към настоящия момент бюрото е изпълнявало и изпълнява строително проектиране на обекти в цялата страна, като по-голямата част от тях са на територията на Пловдивска област. At this moment the bureau has performed and is performing construction design of sites throughout the country, as most of them are in the territory of Plovdiv region.

По-голяма карта Bigger map