Опит. Качество. Професионализъм. Experience. Quality. Professionalism.

През годините студиото се е утвърдило като коректен и надежден бизнес партньор. Доказателство за това са както многобройните референции, така и фактът, че повечето ни клиенти избират да работят с нас отново. Over the years, the studio has established itself as an honest and reliable business partner. Proof of this are the numerous references and the fact that most of our clients choose to work with us again.

На тази страница може да видите част от фирмите, с които е работило студиото. On this page you can see some of the companies that the studio worked with.

Виж повече » See more »

image

LIEBHERR LIEBHERR

"Считаме, че сътрудничеството ни с "АДС" бе ползотворно за реализацията на нашата инвестиция в България и можем да ги препоръчаме като отговорен и надежден партньор в строителството." "We believe that our cooperation with the "ADS" was useful for the realization of our investment in Bulgaria and we can recommend them as a responsible and reliable partner in construction."

и.д. Христо Георгиев CEO Hristo Georgiev

image

Хипермаркети "Практис" Praktis Hypermarkets

"Въпреки динамичната работна среда, в която ги поставихме, не загубиха нито за миг своето позитивно отношение и професионален поглед." "Despite the dynamic environment in which we put them, they didn’t lose their positive attitude and professional view not even for a moment."

упр. Любен Милчев MGR Lyuben Milchev

image

Община "Марица" Maritsa Municipality

"Фирмата може да бъде предпочитана при избора на изпълнители за сериозни инвестиционни проекти, като ще оправдава и защитава създаденото си добро име в средите на Общинската администрация и строителния сектор." "The Company may be preferred in the selection of contractors for major investment projects, as justifying and defending its established reputation among the municipal administration and the construction sector."

гл. арх. Огнян Георгиев Arch. Ognyan Georgiev


Партньори Partners

Logo
"Мото Пфое" ЕООД"Moto Pfohe" Ltd.
"Агри България" ЕООД (Ferrero Group)"Agri Bulgaria" Ltd. (Ferrero Group) "Дико" ООД"Diko" Ltd. Logo
"М Кар" ООД"M Car" Ltd.
Logo
"Балкан стар" ООД"Balkan Star" Ltd.
"Миролио България" АД"Miroglio" JSC. Logo
"Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД"Liebherr - Hausgeraete Maritsa" Ltd.
"Сокотаб България" ЕООД"Socotab Bulgaria" Ltd.
Logo
"Триера" ООД"Trierra" Ltd.
Logo
"ВИТТЕ Аутомотив" EООД"WITTE Automotive"
Logo
"Сиенит" ООД"Sienit" Ltd.
"Даймон България" ЕООД"Dimon Bulgaria" Ltd.
"Ембул Инвестмънт" АД (Турция)"Embul Investment" JSC. (Turkey) "Булгарконф" АД"Bulgarconf" JSC. Logo
"Сенсата""Sensata"
Logo
"AББ" АД"ABB" JSC.
"Белинда експрес" EООД"Belinda Express" Ltd. "Чивидини БГ" ЕООД"Chevidini" Ltd. Logo
"Анди" ЕООД"Andi" Ltd.
"Техносистем инженеринг" ЕООД"Technosystem Engineering" Ltd.
Logo
"Биттел" ЕООД"Bittel" Ltd.
"Сенсор С" ООД"Sensor S" Ltd. Logo
"ТЕД-Инвест" ООД"TED-Invest" Ltd.
Logo
"Magna""Magna"
"Сънихолд" ЕООД"Sunnyhold" Ltd. Logo
"София Ауто" АД"Sofia Auto" JSC.
"Металекс Билд" ООД (Варна)"Metalex Build" Ltd. (Varna) Logo
Община "Куклен""Kuklen" Municipality
Община "Съединение""Saedinenie" Municipality Община "Марица""Maritza" Municipality "Индустриална зона Раковски" ЕООД"Industrial Zones Rakovski" Ltd. "Ливи инженеринг" ООД"Livi Engineering" Ltd.
"ПТ Холдинг" АД"PT Holding" JSC. "ПТЗ Куклен" АД"PTZ Kuklen" JSC. "Национална компания индустриални зони" ЕАД"National Company Industrial Zones" Logo
"REWE Group""REWE Group"
Logo
"Еуратек ауто" АД"Euratec Auto" JSC.
"Оптикс" АД (Панагюрище)"Optix" JSC. (Panagyurishte) "Стримона" ЕООД (Първомай)"Strimona" Ltd. (Parvomay) Logo
Хипермаркети "JUMBO""Jumbo" Hypermarkets
Logo
"Камара на строителите в България" ЮЛBulgarian Builders Chamber
"Бизнес център Тракия" ООД"Business Center Trakia" Ltd. Logo
"Мегадом" ООД (хипермаркети "Практис")"Megadom" Ltd. (Praktis Hypermarkets)
Logo
"Варекс" ООД"Varex" Ltd.
Logo
"Арнаудов" ЕООД"Arnaudov" Ltd.
"Галерия Пловдив" АД"Galeria Plovdiv" JSC. "Евробилд" ООД"Eurobuild" Ltd. "Вълчев" ООД"Valchev" Ltd.