Slide Image

Структура Structure

Ръководител на бюрото е арх. Георги Стоянов. На постоянна заетост като мениджъри на проекти, проектанти и сътрудници във фирмата работят квалифицирани специалисти. За изпълнение на големи обекти към бюрото се асоциират постоянен контингент от проектанти в зависимост от специфичните потребности и естеството на обекта, като по-голямата част от специалистите са със стаж десет и повече години.


Director of the bureau is Georgi Stoyanov, architect. The company employs qualified professionals on permanent employment as project managers, designers and collaborators. For the implementation of large projects to the bureau a permanent contingent of designers is associated depending on the specific needs and nature of the subject, as the majority of experts have experience of ten years or more.


Екип Team